BİYOLOJİK ARITMA

Biyolojik arıtma atıksuyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş organik maddelerin bakterilerce parçalanması ve çökebilen biyolojik floklarla sıvının içinde kalan veya gaz olarak atmosfere kaçan sabit inorganik bileşiklere dönüşmesidir.
Atıksuların genellikle %99’undan daha yüksek bir kısmı su ve yalnız geri kalan kısmı kirletici maddelerden oluşmaktadır. Kirleticiler suyun içinde çözünmüş halde bulunabilecekleri gibi, katı madde olarak askıda da bulunabilirler..
Bu maddelerin özelliklerine göre uzaklaştırılmaları için kullanılabilecek arıtma yöntemi de değişir. Örnek olarak organik kirleticilerin uzaklaştırılması için en etkin yöntemin “biyolojik arıtma” olduğu söylenebilir..

Biyolojik arıtmanın esası organik kirleticilerin doğada yok edilmeleri için yer alan biyoflokülasyon ve mineralizasyon proseslerinin kontrolü ile optimum şartlarda tekrarlanmasıdır..

Böylece doğadaki reaksiyonların hızlandırılarak daha kısa bir sürede, emniyetli ortamda gerçekleştirilmeleri sağlanmaktadır.
Biyolojik arıtmanın amacı, atıksudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak
gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir. Evsel atıksu arıtımında organik madde içeriğinin yanı sıra azot ve fosfor gibi besi maddeleri de biyolojik arıtımda giderilir..

PAKET ARITMA

Paket Atıksu Arıtma Tesisleri küçük ve orta ölçekli yerleşim birimlerinde oluşan evsel veya endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Paket Atıksu Arıtma Tesislerimiz SBR (Ardışık Kesikli Aktif Çamur) Sistemine göre tasarlanmış olup; doldurma, havalandırma, çökeltme ve deşarj aşamaları tek reaktör içerisinde sırayla gerçekleştirilmektedir. Paket arıtma temel olarak atıksu arıtma tesisinin taşınabilir ebatlarda modüler olarak üretilip kurulacağı yere uygulanan mobil arıtma tesisidir.

Sürekli tip Paket Atıksu Arıtma Sistemleri özellikle büyük debiler için kullanımı uygun olan bir arıtma prosesidir. Biyolojik paket arıtmaya  gelen atıksu ile devamlı beslenerek arıtım, paket arıtmanın içerisinde havalandırma, çöktürme şeklinde devamlı bir şekilde devam eder. Sürekli tip Paket Atıksu Arıtma Sistemleri ise havalandırma ve çökeltim periyotlarının ayrı tanklar içerisinde olduğu arıtma sistemleridir Atıksu geldiği sürece arıtma aktif olarak çalışmaktadır.

Paket arıtma üniteleri tesislerde ve yaşam alanlarında atıksu problemini çözer. Paket arıtma  üniteleri ilgili çevre mevzuat gerekliliklerini yerine getirerek arıtma tesisi konusunu pratik bir çözümle sorun olmaktan çıkarır.

Detaylı Bilgi >>

KONVANSİYONEL ARITMA

Nüfus artışı ve sanayileşme su tüketimindeki artışları da beraberinde getirmektedir. Su tüketiminin artması temiz su kaynaklarında azalmaya yol açmaktadır. Bu durumda atıksu arıtımı giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Atıksu arıtımında biyolojik arıtma prosesleri büyük bir öneme sahiptir.

Biyolojik arıtmanın amacı, atıksudaki çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak
gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir. Evsel atıksu arıtımında organik
madde içeriğinin yanı sıra azot ve fosfor gibi besi maddeleri de biyolojik arıtımda giderilir.
Atıksudaki BOI’nin giderimi, çökmeyen kolloidal katıların pıhtılaştırılması ve organik
maddelerin kararlı hale gelmesi, başta bakteriler olmak üzere çeşitli mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir.
Mikroorganizmalar, kolloidal ve çözünmüş karbonlu organik
maddeleri çeşitli gazlara ve yeni hücrelere dönüştürerek kullanırlar. Hücre dokusunun
özgül ağırlığı sudan daha fazla olduğundan arıtılmış sudan çökerek ayrılır.

Bu mikroorganizmaları ortamdan ayırmadıkça arıtım tamamlanmış olmaz. Mikroorganizmalar
organik yapıda olduklarından atıksuda BOI veya KOI cinsinden ölçülürler ve suya bir
miktar kirlilik verirler.

Detaylı Bilgi >>

MBBR ARITMA

(Hareket Yataklı Biyofilm Reaktör)

MBBR sistemi evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında, içme suyu arıtımında ve atıksu arıtma tesislerinin iyileştirilmesinde başarı ile kullanılmıştır

(MBBR) Hareketli yatak biyofilm reaktörler, 1990’ların başında Norveç’te konvansiyonel aktif çamur reaktörlerine kompakt bir arıtma alternatifi olarak geliştirilmiştir

Bu reaktörlerin geliştirilmesindeki temel fikir; aktif çamur ve biyofilm proseslerin en iyi özelliklerinin tek reaktörde bir araya getirilmesidir

Çoğu biyofilm reaktörün aksine hareketli yatak biyofilm reaktörlerde biyokütle gelişimi için tüm tank hacmi kullanılır ve aktif çamur reaktörlerinin aksine herhangi bir çamur geri devrine ihtiyaç duyulmaz. Hem reaktör hacmi hem de alan gereksinimi nispeten düşüktür

Hareketli yatak biyofilm reaktörler sürekli akışlı olarak işletilirler ve taşıyıcı denilen elemanlardan oluşur taşıyıcı elemanlar sudan biraz daha az bir yoğunluğa sahiptir ve reaktör içerisinde serbestçe hareket ederler. Bu hareket aerobik reaktörlerde havalandırma, anaerobik ya da anoksik reaktörlerde ise mekanik karıştırma ile sağlanır Böylece suyun sirkülasyonu ile birlikte reaktör içerisinde hareket eden taşıyıcılar mekanik ya da hidrodinamik olarak karıştırılmış olur.

Detaylı Bilgi >>

MBR ARITMA

MBR Sistemi Nedir?

Membran Biyoreaktör (MBR) teknolojisi, aktif çamur sayesinde sağlanan biyolojik arıtımın ve membran filtrasyonunun bir arada kullanıldığı bir atıksu arıtma teknolojisidir. Evsel ve endüstriyel atıksu arıtımında deşarj standartlarının daha sıkı uygulanması MBR uygulamalarının tercih edilmesine neden olmaktadır

Atık su arıtımı amacıyla kullanılan membran biyoreaktörler (MBR) gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son 10 yılda artan bir hızla kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda birçok konvansiyonel atık su arıtma tesisinin teknolojilerini MBR’lara dönüştüreceği ve bunun sonucu olarak son çökeltim havuzlarının ortadan kalkacağı tahmin edilmektedir. MBR’ler membran ekipmanı sayesinde arıtılmış su ve biyokütlenin fiziksel olarak ayrıldığı süspansiyon büyüme modundaki biyolojik proseslerdir.

Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir.  Biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Membran biyoreaktör tipi ( MBR ) atıksu arıtma tesisleri, bir membran ultrafiltre ve aerobik biyolojik arıtma reaktörünün bileşiminden oluşan yeni bir atıksu arıtma teknolojisini kullanır.

MBR tekniğinin kullanıldığı durumlarda yüksek arıtım verimliliğinin yanı sıra biyolojik arıtmada çökeltme havuzuna gerek kalmadığı gibi havalandırma havuzu da konvansiyonel yöntemde olması gerekenin üçte biri kadar büyüklükte tasarlanabilir, böylece toplam yerleşim ve inşaat alanında % 70’in üzerinde tasarruf sağlanır.

Detaylı Bilgi >>