SU ANALİZLERİ

Çevre Kanun ve Yönetmelikleri gereğince yapılması gereken analiz ve ölçümler çevre yönetim süreçlerinin belirleyici ve en önemli parçalarıdır. Avrupa Birliği uyum yasaları ve Kyoto protokolü çerçevesinde iyice önem kazanan çevre konusu, kirliliklerin önlenmesi bağlamında ölçümlerle bire bir bağlantılıdır. Ölçümler neticesinde uygunsuz çıkan emisyon deşarj noktaları ve tüm çevresel unsurlar, ölçüm sonuçlarının daha önceden yasalarla belirlenmiş limit değerleri sağlayacak önlem tesisleri ile garanti altına alınır. Ölçüm sonuçları limit değerleri sağlıyorsa işletme yada sanayi kuruluşunun izin, ruhsat süreci olumlu sonuçlanır, mevcut izni varsa bunun devamlılığı sağlanır.

Tüm yasal zorunlulukların yanı sıra ar-ge laboratuarımızda sürekli proses geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. İşletmeye uygun prosesler ve optimum çalışma süreçleri oluşturulduğu gibi yeni teknolojilerin üretilmesi ve uygulanması çalışmaları da sürekli olarak devam etmektedir.

Temiz su arıtma tesislerini projelendirmek ve tesisin verimini belirleyebilmek için suda yapılacak analizler çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu analizlerin belirli periyotlarda yapılması ve analizlerin incelenerek müşteriye raporlanması firmamız mühendisleri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bu raporlar arıtma tesisinin işletilmesi sonucunda oluşan veya oluşabilecek aksaklıkların çözümü konusunda bizlere ışık tutmaktadır. Tüm su analizleri firmamız tarafından yapılmaktadır.

ATIKSU ANALİZLERİ

Atıksu analizleri, Atıksu arıtma tesislerinin projelendirilmesi, atıksuyun arıtılabilirliğinin tespiti ve arıtma tesisinin çıkış suyunda yapılan analizleri kapsamaktadır.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğine göre arıtma tesislerinin çıkış suyunun belirli aralıklarla analiz edilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Tüm atıksu parametreleri laboratuarımızda yapılmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri

Su ve Atık-Su Analizleri:

– pH Tayini
– İletkenlik Tayini
– Renk
– Asidite / Alkanite Tayini
– Çökebilen Katı Madde
– Askıda Katı Madde
– Sülfit Tayini
– Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, …)
– Toplam Azot
– Florür / Klorür
– Krom +6
– Siyanür / Sülfür / İyodür
– Sülfat
– KOİ
– Fosfor / Fosfat

Keşif ve Projelendirme;

Hizmet kapsamında firmamız tarafından gerçekleştirilen başlıca işlemler:

– Kapasite (debi) belirlenmesi
– Arıtılabilirlik çalışmalarının yapılması
– Proses seçimi
– Ekipman Seçimi
– Proje çizimlerinin hazırlanması
– Proje raporu hazırlanması
– Maliyet analizlerinin oluşturulması
– Uygulama projelerinin hazırlanması